Individueel Begeleid Wonen

Voor wie:

De Klimop beschikt in Den Helder over een tiental individuele appartementen. Het Individueel Beschermd Wonen in de Wijk (IBW) is voor cliënten in de leeftijd vanaf 18 jaar die fasegericht zijn doorgestroomd binnen onze organisatie ofwel voor hen die niet in groepen kunnen wonen en baat hebben bij een sterke mate van een individueel zorg- en verblijfstraject.

Individueel beschermd wonen is heel geschikt indien u veilig wilt oefenen in (meer) zelfstandigheid. Elk moment van de dag en nacht kan men terugvallen op hulp. De appartementen zijn rondom onze KTC locatie. Dat betekent makkelijk aanschuiven bij de gezamenlijke warme maaltijd, of even bijpraten met een vertrouwde begeleider. Met onze steun in de rug groeit u zelfvertrouwen en kunt u (steeds meer) zelfstandigheid aan. Cliënten die in het bezit zijn van een indicatie uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg komen in aanmerking voor het IBW.

Wens van de cliënten:

De cliënten van de Klimop zijn woonachtig in appartementen met alle benodigde voorzieningen en faciliteiten. Het IBW is de meeste vrije en innovatieve vorm van Beschermd Wonen en dit betekent dan ook dat de cliënt over een redelijke mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid moet beschikken. Hierbij sluiten we aan bij de wens van de cliënten om zich ‘zelfstandig’ te voelen, maar wel in een beschermde omgeving met waar nodig 24 uurs zorg en begeleiding als vangnet.

Het IBW is ingericht als laatste zorgfase alvorens men uitstroomt naar ambulant of volledige zelfstandigheid zonder hulpverlening. In deze laatste zorgfase binnen het beschermd wonen staat het aanleren van de laatste basale vaardigheden centraal. Tijdens dit traject is de begeleidingsmethodiek gericht op het bijzetten van kracht in de zelfredzaamheid en eigen regie. De cliënt moet in deze fase in staat zijn om onder toezicht van een begeleider voorziene problemen op te lossen, structuur in grote mate te begrijpen en toe te passen, inzichten te hebben in gewenst- en ongewenst gedrag, bezitten van een dagbesteding of werk en begrijpen en zicht houden op zijn of haar financiën (al dan niet in samenwerking met onze bewindvoerder).

In mindere mate ten opzichte van het KTC doet de cliënt beroep op ongeplande zorg. Voor sommige cliënten is het IBW echter een bewuste oplossing en uitkomst, waarbij een volgende stap helemaal niet aan de orde komt. Deze cliënten zullen de intensieve zorg, begeleiding en gedragsregulering altijd nodig blijven hebben. Toch proberen we ook deze cliënten het gevoel van zelfstandigheid en eigen regie te geven, waarin we zoveel als mogelijk (weliswaar met 24/7 vangnet) aansluiten bij de wens en levensvreugde van deze cliënten.

Aanmelden