Missie & Visie

Missie:

De Klimop staat voor kinderen en jong volwassenen die geïndiceerd zijn met een psychische kwetsbaarheid binnen de jeugdwet, WMO of WLZ. De Klimop biedt kleinschalig verblijf met zo nodig 24 uurs zorg, begeleiding of behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden. De Klimop richt zich op eigen regie en kracht van de jongeren, om samen met hen optimale kansen te creëren op participatie in onze samenleving. De Klimop staat voor een onafgebroken zorgtraject. Dat wil zeggen dat de Klimop plek, perspectief en doorstroom biedt aan kinderen vanaf 8 jaar met doorstroom naar een 18+ setting en perspectief tot ambulante hulp binnen de eigen organisatie. De hele zorgcirkel rondt.

Visie:

De Klimop is een organisatie met een divers hulpaanbod. We voeren hulp uit die varieert van lichtere vormen als ambulante hulp tot intensieve behandeling aan kinderen en jong volwassenen. We zoeken bij elk individu naar maatwerk en dat biedt een goede uitgangspositie om indien nodig, samen met andere organisaties trajecten te starten die nog beter aansluiten bij de vraag van onze cliënten. We vinden dat een kind thuis hoort te wonen en de mogelijkheden daartoe zullen we altijd blijven onderzoeken. Wanneer echter is gebleken dat dit niet tot de mogelijkheden meer behoort geven we de voorkeur aan onze kleinschalige woonvoorzieningen met 24 uurs zorg. We proberen ouders of vertegenwoordigers vervolgens zoveel als mogelijk te betrekken bij de zorg en afstemming te zoeken waar mogelijk.

Onze Kernwaarden

Veilig wonen:

Het is van groot belang dat onze cliënten in een veilige omgeving kunnen wonen en leven. De verantwoordelijkheid hiervan wordt gedragen door alle medewerkers.

 

Deelname in de maatschappij:

Cliënten zoveel als mogelijk laten deelnemen in de maatschappij. Dat is het uitgangspunt bij de Klimop. Wonen, onderwijs, (toeleiding naar) werk, talentontwikkeling, vrijetijdsbesteding, familie, een partner. Allemaal voorbeelden van zaken die bijdragen aan een tevreden gevoel over je rol in de maatschappij. Wij steunen onze cliënten met het behalen van deze doelen. We doen dit door aansluiting en samenwerkingsverbanden te zoeken in de regio met een groot aantal andere instellingen of organisaties.

 

Contact met de client:

Voor ons het belangrijkste aspect binnen de organisatie voor succesvolle hulp. Investeren in het contact met de client is van doorslaggevend belang om het maximale uit de zorg te kunnen halen. De tijd voor elkaar nemen, een luisterend oor bieden, een vertrouwensband opbouwen en de client laten zien dat het soms best even mis mag gaan. Maar ook ondersteuning bieden bij andere zaken als meegaan naar medische zaken, school of werk afspraken. Gezamenlijk die eerste reis in het openbaar vervoer oefenen of simpelweg even komen kijken bij de eerste training of sportwedstrijd. Je betrokkenheid  en interesse tonen in de persoon gaat verder dan het werken op de leefgroep.

 

Ontplooien:

Het zijn de professionals met al hun kennis, kunde, inzet en persoonlijke bagage die, na de cliënt zelf, de belangrijkste succesfactor zijn voor de resultaten van ons werk in de jeugdzorg. De Klimop blijft investeren in de professionele ontwikkeling van al haar medewerkers en vraagt van allen een optimale inzet om ieders talent te ontwikkelen en in te zetten voor De Klimop. De Klimop streeft goed voorbeeldgedrag na dat medewerkers stimuleert en motiveert.

 

Samen doen:

De Klimop en al haar medewerkers beseffen dat het oplossen van problematiek meer kans van slagen heeft als je dit samen doet. Daar waar het de client ten goede komt zijn we gericht op samenwerking en ten allen tijden kijken we kritisch naar onszelf en anderen opzoek naar verbetering. We zijn altijd actief op zoek naar partners en samenwerkingen die bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg.

Aanmelden